Tommy Drotz | 2022-02-08

Flygets Hus

Flygets Hus har ägts av Östergötlands Flyghistoriska Sällskap sedan 1982. Huset uppfördes av Kungliga Första Livgrenadjärregementets Underofficers­kår år 1889 för egna medel som under­officersmäss. Mässen blev, helt enligt tidens mode, ett underverk av snickar­glädje. Exteriören dominerades helt av en övre och en nedre punschveranda placerad mellan två torn. Torntaken hade en mycket vacker form och av­slutades med höga tornspiror. Se nedan.  
Mässbyggnaden i nutid.

 

   
Ursprunglig ritning på Uoffmässen med en övre och en undre punschveranda samt två skifferkupoler med tornspiror.
     
Ett antal mer eller mindre omfattande renoveringar har genomförts under åren. 1920 anslogs 2000 kronor för renovering och ombyggnad syftande till att göra byggnaden trevligare att använda under den kalla årstiden.
1922 inlöstes byggnaden av Kronan. I samband med detta beställdes, av konstnären Johan Krouthén, en tavla visande mässen i ursprungsskick.
 
Linköpingskonstnären Johan Krouthéns målning av dåvarande underofficersmäss.

När Flygvapnet bildades 1926 och Malmen kom att hysa Tredje Flygkåren, anhöll flyg­underofficerskåren att få använda byggnaden som mässlokal. En del renoveringar genomfördes och i oktober 1927 så kunde inflyttning ske.
Som följd av krigsutbrottet 1939 och det ökande antalet underofficerare på F3, starta­des 1940 en genomgripande ombyggnad vilken bland annat omfattade inbyggnad av de två verandorna, isolering av huset, ombyggnad av övervåning till fem separata rum, torntakens spiror togs bort och skiffertaket byttes mot plåt. I juni 1941 återinvigdes mässen.
1962 var det åter dags för ombyggnad. Köket flyttades då upp från källaren, källar­trappan flyttades, telefonhytt och WC tillkom, klubbrum och hall ordnades i källaren.
1969 skedde den sista renoveringen i Kronans regi. Då renoverades bland annat över­våningen och köket.

I och med att F3 upphörde 1974 så tvingades Fortifikationsförvaltningen att se över behovet av byggnader. Underofficersmässen var nu hotad. Underofficerskåren kämpade dock vidare med sin mäss. 1977 upphörde mässverksamheten och under några år bedrevs diverse olika verksamheter i huset.
Under 1980 tog Kungliga Östgöta Flygflottiljs Kamratförening, KÖFK, samt Östergöt­lands Flyghistoriska Sällskap, ÖFS, initiativ till köp av byggnaden för att använda den som föreningslokal. Omfattande kontakter och diskussioner följde. Det resulterade i att byggnaden, den 1 juli 1982, kunde köpas från FortF och marken hyras för 25 år.
Huset döptes i samband med övertagandet – på förslag från en flygpionjär – till Flygets Hus.
     
I Lansensalongen serveras ofta fika i samband med möten.
  Ett omfattande renoveringsarbete, i samverkan med länsantikvarien, startades nu upp. Det innebar bland annat delvis nytt elsystem i huset, nytt plåttak, ommålning både ute och inne, slip­ning av golv, fjärrvärmeanslutning, renovering av fönster, ny entrétrappa, nya gardiner samt nödutgång. De tre större rummen i Flygets Hus renoverades, ommöblerades och döptes till Safirsalen, Lansensalongen och Drakenrummet.

 
Ett extra mötesrum utgör Drakenrummet på övervåningen.
 
En miljöbild från den nymöblerade Safirsalen. Norra väggen är dedicerad för gamla Malmen. Det vill säga att där finns tavlor, bilder och utrustning från tiden före flygvapnets tillkomst.
 
Ytterligare en bild från Safirsalen med Middlebrooksväggen. ÖFS har en stor samling Middlebrooktavlor (originalmålning­ar och reproduktioner).
 

Efter ÖFS övertagande av Flygets Hus 1999 drivs det fortsatta underhålls- och reno­veringsarbetet av Arbetsgruppen Flygets Hus. En rent ideell verksamhet som är ämnad att hålla Flygets Hus i skick.

Ett nytt kontrakt, för markarrende under ytterligare 10 år, har under 2007 slutits mellan ÖFS och FortF.

Under 2005 undersöktes husets ytterpanel. Det framkom då att delar av husets panel var i dåligt skick. Huset har tidigare ommålats två gånger med olämpliga färger och det fanns omfattande fuktskador på panelen och delvis på bärande underlag. Åter i samråd med länsarkitekten samt med specialister, beslutades om renovering av husets yttre. Det innebar ett omfattande arbete med färgborttagning, delvis tillverkning och byte av ytterpanel samt lagning av bärande underlag. Arbetet startades under 2008 och Flygets Hus kunde återinvigas den 1 september 2009.

Delvis samordnat med den yttre renoveringen, renoverades två kontorslokaler på över­våningen och ÖFS Kansli etablerades. Även toalett och förvaringsutrymmen på över­våningen renoverades. De tre stora mötesrummen i huset ommöblerades och alla in­ventarier (tavlor, bilder, modeller, böcker, flygfilm och utrustningar) katalogiserades. Ett bibliotek etablerades. Tavlor och modeller hängdes i mötesrummen. En A/V-anlägg­ning installerades i Safirsalen. Flygets Hus har även anslutits till Internet samt har säkerhetsinspekterats och ett nytt larmsystem har installerats.

Under 2012 har, av säkerhetsskäl, en del av de stora träden i trädgården fällts.

Föreningar och enskilda kan hyra Flygets Hus för lämpliga aktiviteter. För närmare information, visning eller bokning, kontakta Ronny Perfect 0706-814185, eller ÖFS Kansli (för öppettider och kontaktuppgifter hänvisas till sidan Kansli).

Läs även publicerade nyhetsnotiser taggade med:
Flygets Hus